Clickable Image Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment

Bijzonderheden in de ontwikkeling

Als er bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen worden gesignaleerd gaan we daar als volgt mee aan de slag:

• We nemen contact op met de ouders om het signaal voor te leggen en te bespreken.
Is het herkenbaar en is er al enige vorm van ondersteuning gevonden of nodig bevonden.

Vragen aan ouders om thuis ook goed te observeren en te kijken hoe het gesignaleerde in de totale ontwikkeling past.
Welke vragen roept het op.

• In Het Peuterhuis wordt het kindje 2 weken lang extra geobserveerd en bevindingen worden schriftelijk vastgelegd.

• Ouders worden uitgenodigd voor een oudergesprek en gezamenlijk wordt er gekeken of en welke ondersteuning momenteel nodig is.

• We kijken altijd vanuit de totale ontwikkeling van het kind en proberen een plaatsbepaling te maken voor de bijzonderheden in de ontwikkeling in dat totaal.

• Ontwikkelingsvragen worden in de tijd gezet:. b.v. een kindje met achterstand in spraak heeft soms motorisch eerst iets te ontwikkelen voordat het direct met de taal aan het werk kan.
Wel vragen we ouders dan medisch het oor/spraakgebied na te laten kijken zodat we zeker weten dat daar geen probleem ontstaat.

Een kindje dat heel prikkelgevoelig is zal eerst een bepaald lichaamsbesef/eigenheid moeten ontwikkelen voordat het aangesproken kan worden op concentratie etc.

• Vanuit het oudergesprek worden afspraken gemaakt.

• Na 6 weken volgt er een evaluatie samen met de ouders, dan kijken we of er doorverwijzing nodig is voor verdere ondersteuning.

 

Zijn er blijvende problemen en is er reden voor twijfel aan doorstroom naar de basisschool dan zal het contact met ouders geďntensiveerd worden en volgen er om de 6 weken gesprekken.

Regelmatig observatie`s en kinderbesprekingen worden schriftelijk vastgelegd en doorgesproken met ouders.
Deze bevindingen zullen met de overdracht naar de basisschool worden meegenomen met de vraag goed te blijven observeren en gericht te handelen op de tijdelijk extra vraag die het kind meeneemt.

Binnen onze school worden ontwikkelingsvragen van peuters ook al vooraf aan overdracht naar de basisschool voorgelegd aan kleuterjuffen om te kijken hoe de ontwikkeling past in het basis onderwijs.

Zo nodig komt het advies om voor doorstroom naar de basisschool, het kindje te laten onderzoeken/observeren door externe beroepskrachten en te kijken of opvang elders meer in het belang van het kind zal zijn.

Het hele team is geďnstrueerd om bij evt bijzonderheden in de ontwikkeling van peuters dit in te brengen tijdens de maandelijkse kinderbespreking.

• Het ingebrachte signaal wordt besproken getoetst binnen de totale ontwikkeling van het desbetreffende kind. Ook worden er direct pedagogisch afspraken gemaakt over hoe om te gaan met het ingebrachte signaal.

• Leidsters kunnen bij vragen altijd terecht bij de hoofdleidster die hen begeleid en ondersteunt in het werken vanuit het antroposofisch mensbeeld, de visie van waaruit gewerkt en begeleid wordt.

• Er is voldoende vakliteratuur voorhanden om kennis te onderhouden evenals de mogelijkheid voor het volgen van cursus /workshop.