Clickable Image Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment

Nabootsing is : bewogen worden

Er gebeurt iets, een klank, een gebaar, een stemming resoneert in de binnenwereld van het kind en nodigt het kind uit om na te bootsen en deel uit te gaan maken van zijn omgeving.
Aanvankelijk  doet het kleine kind dit vanuit de mogelijkheden die hem zijn gegeven: elk kind is anders “gestemd” en dat bepaalt mede wat het kind wel en niet nabootst. 
Wel is het zo dat dit kan uitbreiden, door nabootsingswaardig te zijn als opvoeder.
Alles is daarbij afhankelijk van de kwaliteit van echtheid:

 •  daadwerkelijk verbinding maken met dat wat je doet,
 • de intentie van je handelen moet zichtbaar zijn in de wijze van bewegen, 
 • zorgvuldigheid in de wijze van spreken laat het kind op een goede manier meebewegen.
 • door herhaling komt het kind van nadoen en meedoen tot zeker weten, dus gewoontevorming.

Uitleggen en beredeneren is niet aan de orde bij peuters, we doen het samen en we doen het voor.

Persoonlijke competenties  kunnen zo vanuit een veilige, nabootsingswaardige omgeving worden opgepakt. Wij scheppen de voorwaarden, zodat de peuter zich, uit eigen kracht, in alle vrijheid kan ontwikkelen.

 • Door het aanbieden van vrij spel waarin sociale, cognitieve en emotionele aspecten van de ontwikkeling individueel geoefend kunnen worden.
 • In het dagritme vinden de peuters de balans tussen druk en intensief bezig zijn met spelen, met momenten van rust en tot zichzelf komen.
 
 • Door goed te kijken naar hoe de peuters zich uiteenzetten met hun omgeving kunnen we gericht en individueel spel en materiaal aanbieden.
 • De inrichting van Het Peuterhuis is zo, dat er veel mogelijkheden zijn om met verschillende materialen en op eigen wijze op ontdekkingstocht te gaan.
 • Het samen zingen, samen eten en naar verhaaltjes luisteren in het vertelhuis geeft  dat peuters zich als individu geborgen voelen in de groep en zich kunnen  “scherpen” aan de ander.
 • We stimuleren de peuters om zich op hun eigen wijze te verbinden met spelmateriaal en spelomgeving. Door de vaste structuur van de dag kunnen ze zich vrij, dus vanuit hun eigen persoonlijke ontwikkeling, bewegen.
 • Peuters die hulp nodig hebben bij het leren spelen en het goed oppakken van een harmonieuze ontwikkeling worden door ons individueel begeleid. Vanuit een kinderbespreking wordt er een werkplan gemaakt hoe we de voorwaarden gaan scheppen zodat ook dit kind zijn ontwikkeling ter hand kan nemen. Dat kan bv. zijn door het bieden van extra structuur en veel herhaling zodat het vanuit een kleinere wereld kan gaan leren spelen, eerst het ene, dan pas het volgende, eerst alleen dan pas samen etc. 
 • Taal is een belangrijk element in het totale groepsgebeuren. Door veel te zingen, de liedjes en versjes ondersteund met gebaren aan te bieden, het daadwerkelijk (leren) luisteren en het goed en zorgvuldig aanspreken, krijgen de peuters op individueel vlak een groot aanbod om taal tot zich te nemen en zich eigen te maken

Dat wat je meebrengt van uit je individuele zijn, kan groeien in relatie tot anderen en je omgeving.
De peuters omringen met mooie, goede en waarachtige dingen is daarbij van essentieel belang, dat geeft ze het basisvertrouwen: de wereld is goed !